Wednesday, April 1, 2015

PENDEKATAN BELAJAR MELALUI BERMAIN

PENGENALAN
Belajar melalui bermain adalah satu teknik pengajaran dan pembelajaran yang berkesan kepada kanak-kanak. Melalui teknik ini juga akan mendatangkan keseronokkan dan kepuasan kepada mereka dalam sesuatu pengajaran yang hendak disampaikan. Dengan bermain juga kanak-kanak akan dapat menguasai perkembangan dan kemahiran fizikal dan penguasaan bahasa dari segi perbendaharaan dan peraturan tatabahasa.
Menurut Mak Soon Sang, dalam bukunya Pendekatan dan Strategi Pengajaran, main merupakan satu teknik mengajar yang memberi peluang kepada murid-murid melakukan sesuatu aktiviti secara berpura-pura di dalam keadaan terkawal. Pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah berlandaskan prinsip belajar sambil bermain. Aktiviti bermain adalah kerja kanak-kanak.
Menurut Buku Panduan Guru (Pusat Perkembangan Kurikulum), belajar melalui bermain adalah satu pendekatan yang terancang dan berstruktur bagi memberi peluang kepada murid belajar dalam suasana yang bebas dan selamat, menggembirakan dan bermakna
Permainan merupakan saluran yang boleh mengembangkan perkembangan kanak-kanak ke tahap yang optima. Oleh kerana permainan merupakan sesuatu kekuatan dan pengalaman yang penting menjadi asas dalam model pendidikan awal kanak-kanak.
DEFINISI MAIN
Main atau bermain secara amnya boleh didefinisikan sebagai sebarang aktiviti yang memberikan kegembiraan dan kepuasan kepada kanak-kanak tanpa menimbangkan apakah hasil aktiviti itu. Dengan lain perkataan, kanak-kanak bermain bukan kerana ingin akan sesuatu atau mencapai tujuan tertentu.
Bermain dianggap sebagai satu pekerjaan bagi kanak-kanak, tetapi bukanlah pekerjaan yang memerlukan hasil akhiran atau tujuan tertentu. Bermain juga bukanlah satu aktiviti yang dipaksa malah merupakan keinginan semulajadi kanak-kanak (Kraus, 1990). Lazimnya apabila sesuatu tugasan itu dianggap mudah, tugasan tersebut sering dirujuk sebagai mainan kanak-kanak memandangkan tidak wujudnya komplikasi dan merupakan nilai yang paling berharga buat perkembangan kanak-kanak.
Carr, dalam teori nya menyatakan, main adalah penting kepada kanak-kanak kerana main menyediakan peluang kepada kanak-kanak untuk meluahkan pendapat masing-masing (Kraus, 1990). Mengikut Carr, main merupakan pengalaman katartik, memberi peluang kepada kanak-kanak untuk meluahkan emosi yang negatif. Sebagai contoh kanak-kanak yang berusia empat tahun yang baru sahaja mendapat adik baru akan mengalami pengalaman negatif seperti penolakan kasih sayang dan perasaan permusuhan terhadap adik tersebut. Untuk perihal ini, main dikatakan dapat menyuarakan perasaan kecewa tersebut.
Menurut Caplan dan Caplan 1973, main sebagai penentu penting bagi perkembagan kekuatan sahsiah, daya cipta, kestabilan emosi, perkembangan sosial dan intelek di samping dapat memperkembangkan kekuatan fizikal, koordinasi dan ketangkasan seseorang murid.
Dari aspek psikoanalisis, mengikut Freud pula, main memberi peluang kepada
kanak-kanak untuk memperolehi perasaan dapat mengawal keadaan yang dikatakan dapat membantu kanak-kanak untuk berurusan dengan realiti sebenar (Kraua, 1990).
Almy (1984, Fagen) menyatakan kanak-kanak bermain dengan di arah oleh diri mereka sendiri tanpa mengambilkira tujuan bermain. Semasa bermain, mereka, bebas dari segala peraturan. Melalui permainan, kanak-kanak mendapat tingkah laku yang baru. Kanak-kanak melibatkan diri dalam permainan secara aktif. Apa yang dikemukakan oleh Almy bersesuaian dengan pandangan Rubin, Fein, dan Vendenberg (1983).
Permainan juga dapat memberi pengalaman tentang keadilan, peraturan-peraturan dan kesamaan serta memperkuatkan kebolehan berfikir dalam pelbagai cara. Di antara permainan lazim yang dimainkan dalam bilik darjah teka-teki, teka silang kata, kad-kad nombor, kad-kad bergambar, catur dan sebagainya. Selain itu bermain adalah satu bentuk kesenian kanak-kanak. Ia merupakan saluran untuk melahirkan perasaan dan punca untuk mendapatkan kegembiraan dan keseronokan.
CIRI-CIRI MAIN DALAM P&P PRASEKOLAH
Pertama, main adalah motivasi dalaman. Lenyap dengan sendiri, berlaku hanya untuk kepuasan semasa melakukannya. Kedua, ciri-ciri yang berkaitan dengan main mestilah ada kebebasan memilih oleh peserta” . ( Fergus 1995,2).
Mengikut Vygotsky (1967) “Main membantu perkembangan bahasa dan pemikiran. Struktur otak akan membentuk melalui penggunaan simbol dan alat, ia juga membantu dalam pembentukan ini. Main juga memberi kebebasan kepada kanak-kanak untuk meluahkan tekanan dalam menghadapi dunia sebenar. Dalam cara ini kanak-kanak dapat mengawal situasi dan menyesuaikannya dalam dunia sebenar. Mereka dibenarkan untuk memperolehi proses pemikiran yang tinggi melalui bermain”. (Spodek et al. 1987, p. 181).
Jerome Singer (Spodek,1987) menganggap “imaginative play” sebagai usaha kanak-kanak menggunakan kebolehan fizikal dan mental mereka dalam menyusun pengalaman. Beliau juga berpendapat bahawa dalam permainan, kanak-kanak meneroka alam yang boleh menjadikan mereka berkebolehan dalam menghadapi masalah persekitaran dan boleh menjadikan mereka kreatif.
Secara ringkasnya, aktiviti main dapat memberangsangkan perkembangan bahasa. Dalam konteks main bebas, kanak-kanak dapat melatih bahasa yang baru dikuasai, mempelbagaikan perbendaharaan kata serta membenarkan kesalahan dan pembetulan bahasa. Selain itu, aktiviti main yang berlainan sama ada main sosial atau main kognitif juga akan memberangsangkan aspek-aspek perkembangan bahasa yang tertentu.
Dalam dunia pendidikan prasekolah, pendidikan dilaksanakan berdasarkan kurikulum yang digunapakai. Dalam konteks prasekolah di Malaysia, khususnya dari perspektif kurikulum, main atau bermain itu bukanlah main yang bebas tanpa perancangan tetapi main yang mempunyai unsur seperti:
i. main yang terancang
ii. main yang berstruktur
iii. main yang fleksibel
iv. memenuhi keperluan kognitif, psikomotor dan afektif
Untuk itu dalam perancangan dan pelaksanaan bermain sambil belajar, main merupakan perkara penting dalam merealisasikan aktiviti bermain dalam pendidikan prasekolah, khususnya dalam membantu perkembangan kanak-kanak dan ianya tidak akan bermakna tanpa perancangan yang teratur. Antara perancangan adalah pemilihan bahan main samada bahan jenis menumpu atau mencapah. Banyak pendapat yang boleh menjadi panduan kepada penggunaan bahan main. Antara yang telah disebut oleh Hughes (1999) yang menyatakan
Divergent objects may guide children to numerous approaches, leading them to
appreciate the fact that problems may have multiple solutions.
Banyak kebaikan dalam penggunaan bahan mencapah dalam main. Antaranya ialah:
i. mengalakkan imaginasi
ii. memberi peluang kanak-kanak untuk mencipta dan mencuba
iii. menggalakkan kanak-kanak bekerjasama dan hubungan sosial
iv. membina keyakinan diri
v. berorientasikan proses bukan hasil, dan lain-lain kebaikan terutama yang banyak melibatkan jenis bahan seperti bahan kemahiran, bahan motor kasar, bahan manipulatif, bahan binaan, bahan peluahan kendiri dan bahan semulajadi.
Main bukan sahaja dianggap penting dewasa ini malah sejak dari dahulu lagi. Tidak hairan jika dalam abad ke 21, main diambil sebagai salah satu dari kaedah pendekatan dalam proses pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak.
JENIS PERMAINAN
i) Permainan ‘solitary’
Kanak-kanak bermain sendirian dan tidak berkaitan dengan orang lain atau secara bebas. Permainan ini dianggap kebudak-budakan dan tidak matang. Tetapi pengkaji percaya, jenis permainan ini boleh dijadikan pengalaman yang matang dan menggembirakan.
ii.) Permainan ‘parallel’
Kanak-kanak bermain secara bebas dan bersendirian tetapi berhampiran dengan kanak-kanak lain. Misalnya,dua orang kanak-kanak mungkin bermain benda yang sama tetapi tidak bermain bersama-sama.
iii) Permainan ‘associative’
Seorang kanak-kanak bersama kanak-kanak lain terlibat dalam aktiviti yang sama tetapi tidak ada kerjasama ataupun menjadikan minat sendiri kepada minat kumpulan. Misalnya, beberapa orang kanak-kanak mahu menjadi emak dan ayah dalam kumpulan tersebut. Guru perlu campur tangan dan memberi cadangan.
iv)Permainan ‘cooperative’
Seorang kanak-kanak bermain bersama kanak-kanak lain. Mereka saling lengkap melengkapi. Ada kerjasama dan tolak ansur. Minat sendiri dapat dijadikan minat kumpulan. Kurang campur tangan guru.
KEPENTINGAN BERMAIN DI PRASEKOLAH
Dalam bahagian ini, penulisan artikal hanya akan memberi penekanan terhadap pentingnya bermain di prasekolah mengikut aspek perkembangan yang tertentu sahaja. Terdapat banyak contoh untuk aktiviti bermain. Antara beberapa contoh aktiviti yang boleh dianggap sebagai main atau bermain adalah main drama, menyanyi, berlakon dan bercerita dan lain-lain contoh yang boleh dikategorikan di bawah definisi main. Drama yang digunapakai sebagai salah satu aktiviti di prasekolah boleh membina konsep kendiri yang positif kepada kanak-kanak dan memberikan kepada mereka pengalaman bahawa terdapat jawapan yang betul atau salah seperti kata McCaslin (2000).
“Drama builds positive self-concepts in children as they participate in experiences
that have no right or wrong answers”
Drama juga dapat menilai dan menghormati identiti tersendiri kanak-kanak dan ekspresi kreatif mereka. Disamping itu drama kreatif juga dapat menawarkan pembelajaran secara kerjasama dan berpasukan melalui perkongsian pengalaman (Heller,1996).
Verriour (1994) pula menyatakan drama membolehkan kanak-kanak menghasilkan situasi abstrak yang bermakna. Selari dengan penemuan mengenai drama sebagai salah satu aktiviti bermain yang banyak meninggalkan kesan positif, input aktiviti ini di dalam Kurikulum Prasekolah di bawah Komponen Kreativiti dan Estetika menunjukkan bermain bukan sesuatu yang tidak penting. Bukan juga sesuatu yang wujud untuk tujuan komersial. Malah merupakan satu aktiviti yang banyak memerlukan penglibatan aktif sehingga boleh dinyatakan idea serta ekspresi diri serta berupaya menggalakkan perkembangan kognitif, afektif dan psikomotor disamping memupuk nilai estetika.
Selain dari drama, berlakon merupakan salah satu lagi aktiviti bermain yang lazim
dipraktikkan oleh guru di tadika. Sebagai contoh kanak-kanak berlakon dan berimaginasi bermain masak-masak seperti situasi yang sebenar dan dalam situasi sebegini, mengikut Wilhelm & Edminston (1998)
In creative drama, children act “as if” their imagined world were an actual world and
represent familiar feelings, thoughts, and actions for themselves rather than memorizing a script for an audience.
Terdapat banyak kajian terkini ke atas pentingnya bermain di kalangan kanak-kanak
tadika atau prasekolah ( Jensen,2000 ,2001; Shore, 1997; Christie, 2001; Frost, Wortham, & 2001).
Kajian mereka menyatakan “play is a scaffold for development, a vehicle for increasing neural structures, and a means by which all children practice skills they will need in later life.”
Banyak lagi kepentingan main dalam proses pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak yang berlaku secara langsung dan tidak langsung. Bahagian berikut ini akan menerangkan pentingnya bermain mengikut yang lebih spesifik berdasarkan perkembangan yang tertentu.
1) Bermain untuk Perkembangan fizikal.
Permainan biasanya melibatkan aktiviti fizikal yang berhubung rapat dengan perkembangan kanak-kanak dari aspek motor kasar dan motor halus serta kesedaran tentang badan mereka. Kanak-kanak berasa seronok dan gembira sewaktu aktif menggunakan bahagian-bahagian anggota badan mereka untuk bersenam. Ini membolehkan kanak-kanak meningkatkan kemahiran yang membolehkan mereka berasa lebih selamat, lebih yakin, dan boleh berdikari. Dalam masyarakat di mana kanak-kanak menghadapi tekanan, keyakinan dan sikap bersaing untuk berjaya dalam segala bidang amat diperlukan (Berk, 1995; Fromberg, 2002; Holmes & Geiger, 2002; Mccune& Zanes,2001: Murata & Maeda, 2002; Santrock, 2003).
2) Bermain untuk Perkembangan Sosial dan Emosi
Dalam kehidupan sosial kanak-kanak, bermain adalah pencetus kepada pembentukan perkembangan serta kemahiran sosial dan emosi kanak. Sebagai contoh kanak-kanak dari pelbagai umur perlu bersosialisasi, sebagai peyumbang dalam kebudayaan masing-masing. Kajian (Rubin & Howe 1986; Creasey, Jarvis, & Berk, 1998) menunjukkan bahawa bermain dengan individu lain memberi peluang kepada kanak-kanak untuk menyesuaikan perlakuan mereka dengan orang lain dan memberikan pendapat mereka sendiri. Main dikatakan dapat memberi kanak-kanak pengalaman yang kaya untuk meningkatkan kemahiran bersosial, mempunyai sensitiviti nilai dan keperluan orang lain, mengawal emosi, belajar mengawal diri sendiri dan juga boleh berkongsi kuasa.
3) Bermain untuk Perkembangan Kognitif
Kajian telah menunjukkan perhubungan yang positif antara main dan pembelajaran kanak-kanak ( Kumar & Harizuka,1998: Lieberman, 1977) Mereka telah mengenalpasti kemajuan dalam penumpuan, kemahiran kesediaan, dan sikap ( McCune & Zanes, 2001: Smilansky & Shefatya, 1990); kreativiri dan pemikiran divergent (Dansky, 1980 ; Holmes & Geiger, 2002); pengambilan perspektif (perspective-taking) ( Burns & Brainerd,1979); memori ( Jensen, 1999, 2000; Gardner,1993). Jelas menunjukkan bahawa proses pembelajaran yang melibatkan operasi mental mengikut teori pembelajaran kognitif seperti Gagne, Ausubel dan Bruner ada kepentingannya di dalam aktiviti bermain.
Terdapat banyak lagi kepentingan main contohnya dalam perkembangan bahasa. Apapun jika main setakat untuk digunakan sebagai alat bermain dan bukan alat pembelajaran tidak akan meninggalkan kesan positif dalam proses pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak. Guru harus memainkan peranan yang penting dalam memberi panduan yang sepatutnya agar melalui bermain boleh menghasilkan pembelajaran optima kepada kanak-kanak.
Peranan Guru Dalam Menggalakkan Main
Morison ( 1995 ) menegaskan bahawa dalam menjayakan sesuatu permainan di pusat-pusat persekolahan, guru memainkan peranan yang penting untuk mencipta persekitaran dan juga merangsang serta memperkembangkan daya berfikir kanak-kanak. Menurut Joan Packer Isenberg dan Mary Renck Jalongo (2003), sebagai langkah awal, untuk memastikan aktiviti bermain dapat digunakan dengan lebih berkesan, guru-guru perlu menyediakan diri terhadap realiti dalam pengajaran seperti :
i) Menyedari bahawa guru prasekolah akan dikelilingi oleh budaya yang pelbagai dan kemahuan-kemahuan dari pelbagai kumpulan kanak-kanak.
ii)Menyedari bahawa mengurus bilik darjah akan memerlukan keupayaan untuk melakukan pelbagai perkara serentak, membuat beribu keputusan serta merta setiap hari dan berupaya menyesuaikan diri secepatnya dan menjadi fleksible kepada perubahan.
iii) Memahami bahawa mereka terpaksa meringkaskan pengalaman yang tidak langsung dan menjadikan ianya berguna dan bermakna serta menyeronokkan kepada kanak-kanak terutama kanak-kanak yang mempunyai latar belakang pendidikan yang agak kurang baik dan juga tidak dapat memenuhi keperluan asas mereka.
iv) Mengetahui bahawa guru akan memasuki satu profesion yang kadang-kala mempengaruhi emosi dalam bidang yang mencabar ini terutama dalam hubungan interpersonal. Mereka mungkin merasa cepat letih terutama dari segi minda terhadap pelbagai program yang direncana dan dilaksanakan serentak.
v) Harus diingat bahawa guru yang terbaik adalah yang paling cepat belajar. Kecuali guru itu seorang yang ‘belajar sepanjang hayat’, di mana sentiasa mengambil berat terhadap kemajuan dan perkembangan profesionalisma dan menjadi seorang model pelajar yang mana kanak-kanak akan contohi dan keberkesanan ini lambat laun akan berkurangan.

Wednesday, May 16, 2012

Refleksi 10: Takwim Tahunan


Bulan
Aktiviti
Tindakan
Januari
·         Pendaftaran dan sesi suai kenal
·         Minggu orientasi
1.      Menyediakan profil setiap kanak-kanak.
2.      Membuat penyelarasan aktiviti supaya hari pertama persekolahan tidak jadi kelam kabut.
3.      Menyediakan keadaan persekitaran yang kondusif dan dapat menarik minat kanak-kanak hadir ke tadika.
4.      Perkara rutin yang perlu diamalkan oleh kanak-kanak di tadika.
5.      Persediaan menghadapi ibu bapa terutama semasa proses membuat bayaran yuran contoh menyediakan wang kecil.
Februari
·         Mesyuarat PIBG
·         Menyambut maulidur Rasul
1.      Pengurus tadika perlu menggubal dan menggariskan undang-undang dan perlembagaan bagi Persatuan Ibu Bapa dan Guru tadika.
2.      Menyambut Maulidur Rasul bersama kanak-kanak tadika dengan bercerita kisah Nabi Muhammad s.a.w dan selawat.
Mac
·         Gotong-royong
·         Sambutan hari jadi kanak-kanak 1
1.      Mengadakan gotong-royong membersihkan bilik darjah dan kawasan sekitar tadika bersama kanak-kanak.
2.      Menyambut hari jadi kanak-kanak dengan mengumpulkan 3 bulan sekali kanak-kanak yang menyambut hari jadi.
3.      Menyediakan aktiviti sambutan, tempat, makanan dan kek hari jadi.
April
·         Lawatan 1
·         Pertandingan mewarna

1.      Lawatan ke zoo.
2.      Mengadakan pertandingan mewarna antara kanak-kanak.
Mei
·         Hari sukan/sukaneka/hari keluarga
·         Perjumpaan dengan ibu bapa
·         Sambutan hari guru
1.      Mengadakan hari suka dengan melibatkan ibu bapa atau penjaga.
2.      Menentukan aktiviti dan permainan yang akan dijalankan.
3.      Menyediakan peralatan sukan.
4.      Menyediakan hadiah.
5.      Menjaga kebajikan dan keselamatan kanak-kanak.
6.      Mengatur jadual berjumpa dengan ibu bapa bagi membincangkan kemajuan dan masalah perkembangan kanak-kanak daripada pelbagai aspek.
7.      Mengadakan majlis sambutan hari guru setiap tahun pada 16 mei.
Jun
·         Sambutan hari jadi kanak-kanak 2
·         Program kitar semula
1.      Mengadakan majlis sambutan hari jadi bagi kanak-kanak yang lahir pada bulan 4,5 dan 6.
2.      Menjemput Jabatan Alam Sekitar bagi menerangkan kepentingan kitar semula.
Julai
·         Lawatan 2
·         Hari bersama Jabatan Bomba dan Penyelamat
1.      Mengadakan lawatan ke Pusat Sains.
2.      Menjemput Jabatan Bomba dan Penyelamat.
Ogos
·         Minggu kesihatan
·         Menyambut hari kemerdekaan
1.      Menjemput  Jabatan Kesihatan
2.      Menyambut hari kemerdekaan bersama kanak-kanak tadika.
September
·         Sambutan hari jadi kanak-kanak 3
·         Hari asah bakat/hari kebudayaan
1.      Menyambut hari jadi kanak-kanak yang lahir pada bulan 7,8 dan 9.
2.      Mengadakan program seperti bercerita, bersajak, menyanyi dan menari, bersyarah dan sebagainya.
Oktober
·         Ujian tahunan
·         Hari terbuka
1.      Mengadakan penilaian prestasi kanak-kanak
2.      Ujian ringkas.
3.      Mengadakan hari terbuka, menjemput ibu bapa atau penjaga.
November
·         Hari konvokesyen
1.      Acara tahunnan bagi meraikan kanak-kanak tamat pengajian di peringkat tadika.

Refleksi 9: Mengurus Sajian Makanan.

Kanak-kanak perlu menerima makanan yang berkhasiat, bermutu tinggi dan seimbang. Ibu bapa juga perlu terlibat secara langsung dalam program pemakanan ini. Makanan yang tidak berkualiti menjejaskan perkembangan kanak-kanak. Pakar kesihatan dan pendidik sedar dan melatih orang-orang dalam bidang pemakanan ini.

Mengurus Sajian Makanan

kriteria yang perlu diambil kira adalah:

 1. perancangan pemakanan.
 2. prosedur-prosedur perancangan makanana.
 3. pengetahuan dalam pemakanan.
 4. kakitangan pengurusan pemakanan.
 5. pengendalian semasa kanak-kanak makan.

jenis-jenis makanan seimbang
Saranan pengambilan makanan
Pemakanan kanak-kanak termasuk kumpulan makanan yang memberi tenaga (karbohidrat), protein, lemak, vitamin, mineral, serat dan air.

karbohidrat
50%      Metabolik basal
5%        penghadaman makanan
25%      Aktiviti fizikal
12%      Pembesaran tisu
8%        Pembuangan najis.

Protein
Bayi 6 bulan ke atas (2.2g/kg), kanak-kanak 2 g/kg dan menurun sehingga 0.8 g/kg bagi dewasa.

Air
70-75% air di dalam badan.
Bayi mengambil air 10 hingga 15% daripada berat badan orang dewasa mengambil air hingga 4% daripada berat badan.

Vitamin
A                          700-1000 (ug RE)
B1(Thiamine)         1.2-1.4 mg
B2(Riboflavin)        1.4-1.6 mg
B3(Niacin)              16-18 mg
B5(Folancin)          300-400 ug 
B6(Pyridoxine)       1.6-1.8 mg 
B9(Folic Acid)       180-200 mcg
B12                        3 ug

Mineral
kalsium                 800-1200 mg
zat besi                 10-18 mg
magnesium            250-359 mg
zink                      10-15 mg
iodin                     120-150 ug
kuprum                  1.0-1.5 mg
selenium                0.02-0.08 mg
potassium              550-1650 mg
klorida                   500-1500 mg
sodium                   250-750 mg

Kepentingan makanan seimbang
 1. Dapat memberi tenaga yang diperlukan oleh setiap kanak-kanak dalam aktiviti belajar sambil bermain.
 2. Dapat membantu ketahanan badan bagi mengelakkan daripada jangkitan penyakit serta sembuh daripada luka ataupun penyakit.
 3. Ia penting bagi pembinaan badan dan juga pembesaran yang baik.
 4. Memberi bekalan zat nutrient yang penting sebagai simpanan semasa peringkat umur remaja dan dewasa.
 5. Otak dapat berkembang dengan sihat dan cerdas
 6. Menggelakkan daripada penyakit kekurangan zat makanan, pucat dan bantut.

Tuesday, May 15, 2012

Refleksi 8: Mengurus Pemasaran

Secara amnya, pemasaran adalah proses menyampaikan maklumat kepada umum dan dalam konteks penubuhan tadika ia merujuk kepada khasnya kepada ibu bapa. Pengurus tadika perlu berpengetahuan berkenaan soal pemasran bagi memastikan tadika mempunyai pelanggan yang dapat menjayakan perniagaan yang dijalankan.

MENARIK PELANGGAN
Pengurus perlu menarik perhatian pelanggan dengan menonjolkan keunggulan tadika. Ini menjadikan pemasaran satu aspek pengurusan yang penting melibatkan pelbagai aktiviti yang dirancang khas.

sebelum merancang aktiviti pemasaran pengurus perlu mempunyai maklumat berikut:

 • kenal pasti siapa pelanggan, tahap pendidikannya dan pekerjaan.
 • perkhidmatan yang diperlukan oleh pelanggan.
 • anggaran sosioekonomi pelanggan.
 • perkaitan lokasi tadika dan pelanggan.
 • metode bagi menyampaikan maklumat kepada pelanggan.
 • kebaikan dan keistimewaan tadika.
 • persaingan dengan tadika sedia ada.
 • imej tadika yang ingin dikenali.
 • bajet pemasaran.
Menyampaikan maklumat.

Maklumat berkenaan tadika perlu disampaikan kepada pelanggan dengan cara yang tepat, jelas dan senang difahami. Antara stratgi yang boleh digunakan adalah menggunakan iklan melalui bhan bercetak seperti brosur, kain rentang dan media (surat khabar, radio, televisyen). Aktiviti-aktiviti tadika seperti sukan, hari graduan, hari perjumpaan ibu bapa juga  boleh dijadikan saluran pemasaran yang baik erana pada masa-masa itu pengurus dapat berkomunikasi secara langsung dengan ibu bapa. Tadika boleh juga dipromosi secara tidak langsung melalui komuniti ataupun pelanggan lama (mulut ke mulut). 

ini merupakan banner yang telah dihasilkan oleh kumpulan kami. setiap perkhidmatan yang kami sediakan dan maklumat tambahan terdapat di sini termasuk juga no. telefon yang perlu dihubungi.